He Huan Shan Tsui-Feng Ciou-Shuang oolong+

He Huan Shan Tsui-Feng Ciou-Shuang oolong čaj – Teamountains